Årstafrun 2 maij 1799

En förfärlig storm så väl natten som hela dagen i går, tillika snöglop om eftermiddagen.
Klockan 2 kom Hans Abraham hem för att spisa stekt gås. Han hade fått låna Bagaren Landbys stora svarta Hingst, men detta vilddjur lät eij oagtadt flera försökte rida honom, beveka sig att gå fram. Hans  Abraham måste således gå till Tanto derifrån med tillhjelp af en liten gosse färdas millan isvraket hit till Årstad landet och således handt han sent och hungrig hem. Under de få stunder han var hemma skulle han probera rida det lilla grå stoet, hvilken efven gjorde honom det spratt att hon uti grund förtrampade det vackra elfenbens skaftet på det sköna engelska ridspöet som jag gaf till Hans Abraham till julklapp. Klockan 5 for vår son hemifrån med Chajse, han tillika med Lieut Vendell och Fendrick Hjulhammar skulle vara till kyrkan följacktige en gammall karls lik, nemligen den Älste corporalen vid regementet benämnd Orre som skulle få dubbell honneuerer 6 salvor. För att hemtaga häst och Chajse fick snickaren Lundberg medfölja vår son men kan kom eij hem förrän klockan 8 då han efven berättade sig varit och beskådat Corporal Orres begrafning. Ett par timmar var Trägårdsmästaren Östling från Vesterberga här och språkade med min man, då jag läste uti en bok kallad Abels död.
Årstafrun 1 maij 1799

Väderleken var kall och klar samt blåste bra. Jag sterkte och strök hela dagen. Catharina torkade manglade kläder. Lena och mor Bleckert voro i qvarnen och sållade gryn för Herr Vesterstråle. Mot aftonen kom Herr Vesterstråle sjelf hit och var ungefärlig en timme här.Årstafrun 30 aprill 1799

Vackert väder men kall blåst. Söte far mådde nu Gudilof så väl att han var ute så väl åt trägården som qvarnen. Jag tvättade något små fina kläder och Catharina näsdukar, västar och strumpor åt Hans Abraham som ett par dussin Handdukar. Eftermiddagen islogs sterkelse uti kjortlar, förkläden, halsdukar etc. Fruntimmren från Zachrisberg voro här och bakade smått spisbröd och stora kneckekakor. Lena slagtade en ung gåskarl till Stek till åt oss till Christi Himmelfärdsdag.
Efven gjorde hon prov att koka ärt-caffée hvilket eij smakade illa.
Notmot kom hit att binda åt Herr Kindberg, men qvarblef hos oss att laga löijnätet.
Jag skref sluteligen åt min Son.
Årstafrun 29 aprill 1799

Gudilof! Natten var för min man god. Hela natten rägnade och förmiddagen Snöglop som för Siraphimer ordens ståtan och alla de som skulle vara på sin vagt var rätt svårt. Hans Abraham stackars gosse var ock på vagt. Eftermiddagen framräknade jag en liten tvätt af Näsdukar, samt annatt smått.Årstafrun 28 aprill 1799

Klar dag men något kall och om aftonen rägndugg. Söta far mådde annars bättre men qväljdes af China pulvrets intagande. Till middagen hitkom Herr Vesterstråle, med honom följde ock vår Son till aftonen, och rede de. Tillika skickades en dräng att hemtaga Hans Abrahams häst.
Mot aftonen var här en Banco secreterare som hette Kolmodin. Carin bra full. Caffé förbudet uplästes i dag Bränkyrka. Stora Påfogels Tuppen med sin två Hönor voro i dag för första gången i år ute under bar himmell, och visade Tuppen deröfver sin fägnad med skjertens utbredande.
Årstafrun 27 aprill 1799

En klar morgon, min käre man åtnjöt nu en mera stilla sömn och hvila. Jag medicinerade efter jag några dagar eij eller mådt väl. Klockan 10 kom magister Englund hit och var qvar till middagen. Söta far var en stund upe och åter lades sig att hvila, likaledes jag, men klockan 8 hemkom vår Son från Staden och vi vore samteligen mera muntra.Årstafrun 26 aprill 1799

Väderleken var i dag mer mulen och kall än i går. Söta far gick i dag uppe och mådde bättre, medicinerade, åt litet cotteletter och boulon och lade sig klockan 7 om aftonen till att mota frossans häftighet. Om qvällen klockan 8 hitkom ett bref från den bortreste Factor Bille daterat den 13 aprill.
Jag lät i dag skura förmak och pigkamarn och sjelf sysselsate jag mig med strumplagning. Boderus skickades till professor Tingstadius och till vår Son, derifrån han eij hemkom förrän klockan ½ tll 12. Jag lade mig sedan, fastän någon feber märcktes hos min man, men klockan 1 tilltog yrseln hos honom. Jag måste lägga på soffan och vaka, tils mot morgonstunden, då liten ro vankades.Årstafrun 25 aprill 1799

Väderleken var i dag rätt vacker. Min Käre man mådde både förleden natt och i dag rätt illa. Han yrade, intog kylande pulver och om eftermiddagen sofde mycket. Handelsmannen Norrman var här en liten stund.
Påfogelsnätet kärades och upspändes öfver gården. Dagen var rätt tyst och ledsam för mig hälst jag tillika hade hosta och hufvudverk.
Årstafrun 24 aprill 1799

Natten var för Söta far bättre och hade han tammelig god sömn. Förmiddagen rägnduggade litet smått hvaremillan sotstrålarna framlyste.
Klockan 10 oannonserades för Albertine namn. Jag stoppade efven i dag bomulsstrumpor. Min syster Eva fyller i dag sitt 36 ålders år. Eftermiddagen var fru Heland med sin fosterdotter här. Om morgonen gick mor Hvaöstedt öfver sjön med mjölken, och om aftonen då vak var uppslagen, rodde Olle till Homen med ölstock. Stenius var sent om aftonen hos vår Son, men träffade honom icke.
Årstafrun 23 aprill 1799

Nattfrost med sedan vackert väder. Söta far var hela dagen illa skjuk så att han från morgonen till klockan 2 yrade och klockan 8 om aftonen endast var uppe medan dess Säng bäddades. Han intog 4 gånger medicamenter ordonnerade af Professorn Tingstadius, till hvilken jag ock om aftonen skref relation för dagen.
Hos vår Sån hade vi bud, han hade i dag exercerat och var tillika med några andra bjudan att hos Öfverste Gedda soupera.
Årstafrun 22 aprill 1799

Ganska vackert väder. Förmiddagen läste jag uti sommarpromenaden och därutur afskref några verser. Eftermiddagen stoppade jag på ett par strumpor åt min son. Söta far mådde i dag bättre. Gudilof!Årstafrun 21 aprill 1799

Rägnade nästan hela dagen. Om morgonen var här en Notarie som ifrån Herr Schylander utskickad betalte arendet för Helenedal. Söta far mådde illa, låg hela dagen till klockan 6, och klockan 7 for Hans Abraham med Chajse till Staden, då Stenius följde honom, men återkom eij förrän klockan 10 om aftonen och berättade då att resan gick lyckligt och att i morgon börjas officers exercitien.Årstafrun 20 aprill 1799

Böndag. Rägn och Solsken ombytt lik aprill. Stormen var ganska häftig. Jag var, vädret till trots, så väl på révue hos Herr Kindberg uti derss mjölkammare och boningskammare, som ock uti min och stora trägården vid mina plantager samt vid bänkarne där jag så tobaks-, kål-, och rädisseplantor af större och mindre sort. Notmor som nu efter 16 veckor slutat sin notlagning här fick sin betalning och tog sitt afsked. Anders Kilhbergvar här att hälsa på oss, han var i dag rätt nykter och redig. Jag passerade dagen med att läsa en högst merckvärdig Historia om lilla blå fogell, hvilken bok jag fick läna af Snickaren Lundberg, som bland sina papper hade denna och flera vackra skrifna saker.Årstafrun 19 aprill 1799

Förmiddagen kall och rägnvulen men mot aftonen solsken. Denne dag, hade vår aldrig förgätelige Son Adolph Fredrich Ludvig, om han lefvadt, fyldt sitt 18:e år. Hoss Hans Abraham hade vi i morgonstunden ett bud med Stenius, och eftermiddagen klockan 6 insändes till honom Chajse, med hvilken Snickaren Lundberg efter dess trägna begäran fick infara. Men Hans Abraham som vid dess ankomst eij var i sitt qvarter hemkom eij förrän klockan hade slagit 9.
Min käre man mådde i eftermiddag rätt illa, hade feber och rysningar hvarföre han om aftonen eij förtärde annat än thevatten och laxer pulver. Jag lagade i dag trenne gamla lintyg.
Årstafrun 18 aprill 1799

Kall blåst och rägndugg. Jag bakade åt oss 27 råg och 3 hvetekakor samt åt pigorna 11 tjog bröd, hvilken alt blef ganska härligt. Mjölet var malit vid Skantstuls väderqvarn. En gås dog. Mot klockan 8 hitkom Herr Vesterstråles och var här cirka en timma.Årstafrun 17 aprill 1799

Rägn, mulit och mer kalt väder. Jag härflade silke och sydde en halsdukskudde åt min Son, samt inlade litet tvätt. Ingen främmande. Om afton en gordes deg af mäst en tunna rågmjöl. Till vår Son hade vi bud, hvilken Gudilof! mådde väl.Årstafrun 16 aprill 1799

Vackert väder som förra dagarne. Eftermiddagen voro min man och jag vid Holmen, jag stickade där en god bit på en strumpa. Vår Son var åter i dag på vagt som vi af Stenius fick veta. Klockan 11 om aftonen kommo vi hem.Årstafrun 15 aprill 1799

Mycket vackert väder hela dagen. Magister Englund var här en stund förmiddagen och Conducteur Estenberg eftermiddagen. Jag tvinnade och nystade 2 rullar bommulsgarn till mins Sons strumpor. Läste sedan om aftonen en stund uti Hubners Politiska historia. En gul höna dog.Årstafrun 14 aprill 1799

Var ett brilliant väder. Qvarnen gick friskt. Hans Abraham var allestädes omkring, att beskåda de förändringar som sedan han inflyttande till Staden vid Årstad sig tilldragit. Jag var dålig. Hans Abraham och Lundberg svedde i dag Pipskaft af Hagtorn, dem de i trägården upskurit. Sedan ref och preparerade han färg till Chajasehjulet, besåg hästarna och klockan ½ till 7 åter  red till staden öfver sjön åt Tanto. Vattnet steg enormt i dammen. Klingstedt var å nyo här, att begära arbete.Årstafrun 13 aprill 1799

Väderleken var i dag mulen och qvarnen i full gång så att mäld ifrån Tanto hitskaffades. Jag var ganska kraslig, hvarföre mitt arbete var obetydeligt utan låg jag en stund. Lena sigtade Hvetmjöl, hvilket i staden var sammanmelit. Af Mäster Lundberg fick jag en liten Mahogene Linial. Var käre son som till sig instämt ridhäst hemkom klockan 7 och låg öfver natten hemma.Tidigare inlägg
RSS 2.0