Årstafrun 12 aprill 1799

Rägn och solsken omväxlade. Jag mådde rätt ruskigt. Tvättade litet smått förmidagen. Eftermiddagen låte vi med släda hämta hit Herrskapet på Holmen. Herr Vesterstråle kom ock hit. Han hade nu ridit landvägen omkring.
Hos vår son hade vi bud, hvilken i dag var på vagt för Lieut: Reuterskjöld, det vi eij förrän vid budet återkomst viste utaf. Quarnvattnen uti dammen ökade sig ansenligt.
Catharina tvättade näsdukar och kjöksförkläden samt skaffade sig ett så ägta rus att hon tumlade och slog hål uti pannan. Roneqvist och dess fru sloges grufveliga.
Årstafrun 11 aprill 1799

Natten töade som ock hela dagen och maldes en tunna råg, mjöl och gröpe för Herr Kindberg sedan fick folket efven mala. Magister Englund var här nästan hela dagen.
Snickaren Lundberg gjorde en rätt vacker linial af mahogene som han skänckte mig. På förmidagen lade jag i ordning en liten näsdukstvätt. Uplade sedan en strumpa åt min son som mo Nyström emottog att sticka. Åter om aftonen tvinnade jag bomulsgarn. Catharina brygde. Lena begynte att åter spinna på silkes lacaget.
Årstafrun 10 aprill 1799

Klarare väder. Om natten hade rägnat. Herr Kindberg hjelpte mig på förmiddagen att stöpa mycket smala ljus. Till Hans Abraham sändes litet ved och mat. Jag sydde sedan litet på min sons halsdukar, och om aftonen tvinnade en rulla bomulsgarn. Herr Vesterstråle kom hit med släda släpandes för att taga afsked af slädföret.
Qvarnen vardt nu så vida färdig att för vår räkning gröptes en tunna Malt.
Årstafrun 9 aprill 1799

Snögade men var klarare luft. Jag fållade armbindlar åt min Son och var här hela dagen, ganska lugnt utan främande.Årstafrun 8 aprill 1799

Snöslagg hela dagen, mot aftonen klart. Min Son var på vagt, fick in bränvin och skorpor till Soldaterne och klockan mot otta gingo Snickaren och Mölneren till Högvagten att hälsa på honom, de hemkommo klockan 1 då vi redan lågo och sofde. Jag fållade i dag 3 fina armbindlar åt min son.Årstafrun 7 aprill 1799

Uphålsväder men eij klart. Vår son som lofvadt i god tid på på morgonen hemkoma väntadee förgäfves tils min käre man och jag begge af ledsnad klockan efter 2 satte oss att sofva. Han hemkom då klockan 4, ännu fastande, ty oförmodelig måste han upföra Kyrckoparaden till till Johannes kyrcka, sedan gick han till bagaren Landby för att låna hans ofanteligt stora svarta häst för att rida hit hem, men hvilken efter många förskräckeliga språng och satser, af vår son måste qvarlämnas i före detta Billes stall; och den stackars gossen derifrån gå till fots i den djupa snön ofver sjön. Han åt med en häftighet som oroade mig. Litet efter att han spisat hitkommo begge Herrar Vesterstråle hvilka här drucko thée vatten.Klockan 7 följdes de, min son och jag åt, uti slädar, till staden. Från Billes hemkördes min sons släda utaf snickaren Lundberg och Hans Abraham satte sig där åter till Häst, på Landbys stora Camel, samt följde jag med honom , så väl till Landby som sedan hem till dess qvarter i Trumpetare backen. Derifrån msåte jag efter löfte fara upp till Vesterstråle för att dröija en timme och äta en smörgås, och kom jag lyckligt hem klockan litet efter 10.Årstafrun 6 aprill 1799

Mulit och litet snö. Förmidagen efter vanligheten en hop husgåldsoccupationer, mäst för magen och snyggheten. Eftermiddagen furo vi begge uti vår, Zarcisbergs Auction nyköpta korgskrinda till Holmarne hvarest vi till klockan 12 om natten qvarblefo.
Pehr Estenberg och Herr Vesterstråle hvilka här hemma sökt oss kommo dit efter på en kort stund. Kyrko-Ombudsmannen Bergman hade ock varit här men genast återvändt. Lena som nu var frisk, förargade mig rätt mycket både med ovådlighet och näsvist tal.
Årstafrun 5 aprill 1799

Mindre klart. Förmiddagen slutade jag mitt bref och bortsände det till min mor. På eftermiddagen hitkom Secreter von Schants med sin fru hit, hvilka härifrån öfverfuro till Holmen. Fendrick Zetterval var ock här en liten stund. En klädhängare samt en viss skifva med lock, förfärdigades av Snickaren Lundberg och skickades till vår Son i staden. Jag sydde lite på halsdukar till Hans Abraham. Mot aftonen snögade och yrde så att man knapt kunde se upp.
Stenius som kom hem från staden gick vilse på sjön. Han hade i dag eij träffat Hans Abraham.
Årstafrun 4 aprill 1799

Mycket vackert Solsken. Jag sydde åt min son en armbindel och en cocard samt skref honom sedan till, derefter började jag skrifva till min mor ett långt bref.Årstfrun 3 aprill 1799

Klart och härligt väder, men bra kalt. Mölnaren återkom klockan 10 från vår son, derefter for jag sjövägen med släda till statden och uträttade några små ärender, sökte efven min Son som var nyss var från sitt qvarter utgången. Jag åt middag hos Vesterstråles och var klockan 4 hemma. På eftermiddagen voro här Conducteur Estenberg, Inspector Forsberg och slagtaren Savarij.Årstafrun 1 aprill 1799

Ruskig blåst och bra snöyra. Hela dagen åtgick nu att sätta alt i ordning efter gårdagen. Silfver, glas och Porcelaine omsköljdes, torkades och sattes på sina ställen och alt var Gudilof tilstädes och helt. Alla knivar skurades, alla tomma bouteiller sköljdes, alla golf sopades, stakar polerades och hela mitt orangerie, som under våra högtidligheter varit i vrår och skåp placerade, sattes nu på sin vanliga ställning uti Stora salen, och alt detta utan Lenas biträde, hvilken hela dagen låg skjuk och efter Catharinas utsago hade attaque af convulsioner. Snickaren panelade ikring matsalen och syntes rätt ledsen. Gamla Ladugårds Stina behagade eij äta något, emedan hon förtryckte, det jag eij för henne som för de andra gaf fram hela veckobrödet, utan endast en kaka.Årstafrun 31 martii 1799

Gott och vackert väder men om aftonen bra kalt. Till middagen spisade här Öfverste Gedda med sin fru. Major Pahlen, Capitaine Bergenstråle, lieut: von Vendell, hvilka alla klockan mot 6 hänfuro, men till aftonen qvarblefve Öfverstinnan Ruuth. Kammarjunkaren Nordenstolpe med Dess fru, Konglige Secret: Schoerbing med fru. Expeditions Secreteraren Henric Vilhelm Iserhjelm. Hofrätts Rådet Ehrenheim. Capitaine Fred von Schantz, Fendric Hjulhammar, Assessor Möller och Herr Vesterstråle. Baron Adelssvärd samt Doctor Asplund spisade ock här middag men furo uti skymningen til Staden.
Min Käre man var ganska matt och dålig med vad dock hela dagen uppe, utan att förtära det ringaste.Jag hade rätt infame hufvudverk och ofta rysningar så, att jag med möda visade mig munter. Fendric Zettervall var här på eftermiddagen. 7 främmande Laquaier och drängar finge efven välfägnad tillika med vår snickare och Stenius som vid bordet uppassade.
Jungfru Holm rustade rätt bra med matlagningen och hade ringa hjelp. Jag var inne rätt sysselsatt att efterse ordningen men hade dock liten tranguillité med de främmande ett par timmar roade sig vid spelborden. Inalles voro sälskapet med oss 3 och Herr Kindberg ett antal af 22 personer utom domestiquer.Årstafrun 30 martii 1799

Om morgonen tidigt skref jag till Professor Tingstadius som ordonerade för min man det som skulle intagas. Han var hela dagen ganska matt men guilof utan att yra sedan klockan 7. Pehr Estenberg var här förmiddagen och Herr Vesterstråle eftermiddagen. Jag lagade i ordning hvad jag medhavt till morgonen, efven slutade jag änteligen mina grå ulstrumpors stickning. Jungfru Holm kom hit att laga maten.Årstafrun 29 martii 1799

Skälig vackert väder men bra kalt. Som pigorna manglade var jag städerska och sopade samt tvättade koppar skeder och glas sedan tilklipte jag 6 armbindlar åt min Son, lagade min tryckta klänning, som Annandag Påsk blef söndertrampad och sedan stickade jag på en strumpa. Söta far klgade sig klickan 4 över rysningar, håll och Diahré samt lade sig till sängs klockan 7, derefter han mycket yrade och utom det han talade både tyska och svenska, hade han ock ett annatt språk eij bättre än Rotvälska. Natten var ganska svår då både min Son och jag hade nog att sysla då Pappa yrade svåra.Årstafrun 28 martii 1799

Bra kalt. Söta far var förmiddagen till Staden. Hans Abraham inlade en del af de saker han ärnade med sig taga vid exereitietiden. Jag utredde alla tofsar på våra slädnät, samt skref en hop billetter, att invitera främmande till söndagen. Eftermiddagen fingo vi visite af fru Sundell och dess dotter, då jag converserade och tillika stickade på min grå ulstrumpa.Årstafrun 27 martii 1799

Urväder. Snö och köld, det oagtadt var min Son och Snickaren Lundberg för- och eftermiddagen vid Zacrisberg på en lumpen auction som hölts efter en död dräng vid namn Nyman.
Jag fortfor att få i ordning alt hvad nu i 2 dagar blifvit brukadt och orenadt.
Årstafrun 26 martii 1799

Tredje dag påsk och Marie Bebodelsedag. Snöväder, blåst och mulit och om aftonen frost. Sedan en stor del blifvit i ordning satt, lämnades det övriga, vi klädde oss, furo till Holmen, spisade där middag och följdes sedan åt med våra hästar till Vesterstråle där Caffé, Pounch, Kortspel och aftonmåltid samt sång vanckades att fira alla Mariors namn. Klockan 12 hemfuro vi, och hade nyss efter vår bortresa Rector Plageman med sin son Conrad Ludvig varit här att söka oss. Jag besvärades nu efter mycket tråk av sömnskjuka och trötthet.Årstafrun 25 martii 1799

Vacker väder. Conducteur Estenberg kom om morgonen hit. Han for med Hans Abraham till Bränkyrka, där vi och en oräknelig mängd menniskor voro, del med slädar, dels vagnar, dels gående. Klockan 11 kom landshöfdningen och Commendeuren af Uglas dit, då Gudstjensten börjades, hvarefter han hölt ett vackert tal, och utdelade Skådepenningar till trenne män, hvilka till medborgares och egen nytta slagtat Hästar, den första Snickaren Lars Tibeck, en Skådepenning i guld, den andre Anders Tibeck och den tredje Herman Kittler en af Silver. Derefter spisade Herr Baron och Landshöfdningen Samuel af Uglas till middagen här vid Årstad i sälskap med Lagman Videgren, Secreter Schantz och dess fru, Kongl: Secreterarne Schantz och Schoerbing med fru och Svägerska. Herr Vesterstråle med fru och bror, commissarien Salonius med fru, våra tvenne Sockenpräster, trenne slagtare. Herr Kindberg, samt vi tre 3 personer. Tillsammans ett antal af 22 personer, samt Estenberg den 23:e. Sälskapet var obeskrifveligt muntert. Utom dess voro Landsgevaldigern, Krono Länsman, samt 9 betjenter och kuskar att ge mat. Jungfru Holm lagade maten. Catharina var full och skjuk. Flera hjelpare voro i köket för att få äta och dricka.
Klockan 6 för lands höfdningen och Lagman Videgren bort, men de andre blefvo här qvar att spela kort, spisa qvällsmål och prata till klockan 12 slagen om natten, då jag sedan till halv 3 sammanskrapade alt hvad jag kunde som vis detta tilfälle nyttjats.
Herr Vesterstråle inviterade oss och kongl: Secreteraren Schoerbing till morgondagen på Caffe till sin frus namnsdag Maria samt bödes vi, att vid holmen förut spisa elgstek till middagen, hvarefter vi trötta lade oss klockan mot 3 om morgonen.


Årstafrun 24 martii 1799

Påskdag. Fendric Zettervall samt Bränmästaren Viström voro ock i går här-, men i dag lagades alt i ordning till morgondagen, hvarmed vi alla voro occuperade; sent om aftonen dukades stora bordet tillreds till morgonen, af mig och Snickarn Lundberg som i dag var alles vår Handtlangare och hjelpreda.
Årstafrun 23 martii 1799

Påskafton. Bra kall blåst och torr snöyra. På förmiddagen voro här conducteur Estenberg, Secret: von Schantz, Mag Englund, Bokhållaren Lundmark ifrån Vestberga, Sergeant Rangstedt, corporal Cornovitz och eftermiddagen kom jungfru Holm för att tillaga matanstalterne till annandagen. Stora kalfven och en liten slagtades. Salen skurades som nu genom målaren och snickare samt mycket annatt alt sedan Michaelis blifvit grufeligt tillpyntad. Gardiner upsattes, alla krukor rangerades ofvanpå stora skåpen, en topp Socker sönderslogs och stötes. Linne framtogs, med få ord, här var nog att syssla.Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0